dinsdag, 17 oktober 2017
Samen sterk. Door een prima samenwerking tussen de BVO MVV Maastricht en de vereniging MVV Maastricht is de gezondheid van de BVO voor langere tijd geborgd.
Hier doen we het met z'n allen voor. Genieten op volle tribunes in de Geusselt.
Op regelmatige basis zit het bestuur van de vereniging en de BVO bij elkaar om afspraken te maken over het gezond blijven van Us MVVke.
De wedstrijden op vrijdagavond zijn de ultieme momenten waarvoor we Us MVV duurzaam willen houden.
De ledenraad in voltallige bezetting.
Het logo van de voetbalclub.

wordtlid

Vraag het ons...

Stel hier uw vraag.
Email
Onderwerp
Bericht
Hoeveel letters is MVV?
A+ R A-

Wat is de vereniging?

  • Hits: 4693

logo kleinMVV Maastricht is sinds medio 2011 weer een levensvatbare betaald voetbal organisatie. Terugkijkend moeten we constateren, dat MVV ook vaak langs de afgrond is gegaan. Dat mag niet meer gebeuren! Beleidsmatig heet zo iets: een duurzaam toekomstperspectief is noodzakelijk.

Us MVV is van ons allemaal. Het is onze voetbal trots.

Als voetbalclub met een breed draagvlak kent MVV Maastricht een verenigingsstructuur. De vereniging MVV kent leden. Het hoogste orgaan is de uit 40 leden bestaande verenigingsraad ook ledenraad genoemd. Die ledenraad vormt het geweten van de club en waakt over het behoud en de kernwaarden. Zie ook www.MVV.nl

Die ledenraad - onder leiding van een 7-koppig verenigingsbestuur - is in juni 2011 geïnstalleerd. 

  • Door lid te worden komt u in aanmerking voor het invullen van toekomstige vacatures binnen de ledenraad.
  • Door lid te worden geeft u aan MVV Maastricht een warm hart toe te dragen.
  • Door lid te worden geeft u aan trots te zijn op MVV Maastricht en dat wordt zichtbaar gemaakt middels een MVV-speldje (dat ieder lid ontvangt).
  • Door lid te worden wordt op op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van MVV Maastricht.

De vereniging MVV Maastricht is een officiele vereniging met statuten. Klik hier voor het lezen van de statuten.

Hieronder de zogenaamde governance code van de vereniging.

 

GOVERNANCE CODE Vereniging MVV

(status November 2012)

1. LEDEN

 

Verantwoordelijkheden

1. Positieve ondersteuning van de vereniging MVV

2. Actieve bijdrage aan het ontwikkelen en groeien van de vereniging / afdeling

Bevoegdheden

1. Stemmen ten behoeve van de afvaardiging vanuit de afdeling aan de ledenraad.

2. bestuur/leiding van de afdeling mede bepalen aan de hand van eigen huishoudelijk reglement

Taken

1. Contributie betalen (verplichting)

2. Nieuwe leden werven

3.. Participatie in werkgroepen

Rollen

1. Respectvol supporteren en voorbeeld gedrag naar (niet) leden

2. Vrijwilliger ten behoeve van maatschappelijke projecten.

 

2. AFDELINGEN

 

Verantwoordelijkheden

1. Organiseren afdeling

2. Voorbereiden van de vergaderingen Ledenraad

Bevoegdheden

1. Houden/bijeenroepen van een afdelingsvergadering.

2. Instellen van een afdelingsbestuur

3. Voordragen leden ten behoeve van de ledenraad van de eigen afdeling

Taken

1. Lidmaatschap van de ledenraad invullen, iedere afdeling kent 5 vertegenwoordigers in de Ledenraad, zo ook de Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht.

2. Nieuwe leden werven

3. Profiel afdeling onderhouden

4. Participatie in werkgroepen

Rollen

1. DB van de afdeling: voorzitter, secretaris, penningmeester, leden

 

3. LEDENRAAD

 

Verantwoordelijkheden

1. Hoogste orgaan binnen de vereniging MVV Maastricht

2. Bewaken en levend houden van de kernwaarden zoals opgenomen in het visiedocument “MVV Maastricht Een levensvatbare Maastrichtse Voetbal Vereniging”

3. Formeren van een verenigingsbestuur MVV Maastricht

Bevoegdheden

1. Vaststellen van (meer)jarig beleidsplan met bijbehorende jaarbegrotingen Stichting MVV

2. Vaststellen van jaarrekening Stichting MVV

3. Vaststellen begroting en jaarrekening vereniging MVV Maastricht.

4. Benoemen en ontslaan bestuursleden Vereniging MVV Maastricht.

5. Benoemen accountant Vereniging MVV

Taken

1. Vaststellen en uitvoeren plan werving nieuwe leden

2. Participatie in werkgroepen/projectgroepen MVV Maastricht

3. Vertegenwoordigen van MVV Maastricht in het maatschappelijk middenveld

4. Ambassadeur van MVV Maastricht

Rollen

1. Bestuur van de ledenraad wordt gevormd door de voorzitters van de 7 afdelingen (uitgezonderd de Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht) en deze dragen de benoeming in de bestuursfuncties voor aan Ledenraad. Voorzitter is tevens voorzitter ledenraad

2. Toezichthoudende rol op het evenwicht tussen sportieve waarde, bedrijfsmatige waarde en maatschappelijke waarde MVV Maastricht

 

4. VERENIGINGSBESTUUR

 

Verantwoordelijkheden

1. Draagt zorg voor een goed functionerende ledenraad.

2. Houdt toezicht op het functioneren van het bestuur van de Stichting MVV m.n. uitvoering beleidsplan en begroting

3. Vertegenwoordigt de Vereniging MVV Maastricht

Bevoegdheden

1. Voordragen aan de Ledenraad van het (meer)jarige beleidsplan en begroting Stichting MVV

2. Voordragen aan de Ledenraad van de jaarrekening Stichting MVV

3. Goedkeuren jaarbegroting en jaarrekening Vereniging MVV Maastricht

4. Benoemen en ontslaan bestuursleden en Stichting MVV

5. Voordragen bestuursleden Vereniging MVV Maastricht

6. Benoemen accountant Stichting MVV

Taken

1. Bereidt vergaderingen bestuur en ledenraad voor en voert besluiten uit.

2. Afstemming niet dagelijkse zaken (strategisch-tactisch) met bestuur Stichting MVV op technisch, commercieel en maatschappelijk vlak

3. Bewaakt samenhang tussen sportieve, bedrijfsmatige en maatschappelijke waarden

4. Vertegenwoordigt MVV Maastricht in het maatschappelijke middenveld

5. Goedkeuren / coördineren / uitvoeren plan werving nieuwe leden

6. Benoemen werkgroepen

Rollen

1. Voorzitter

2. Secretaris Vicevoorzitter

3. Penningmeester

4. Bestuurslid Technische zaken

5. Bestuurslid Commerciële zaken

6. Bestuurslid Maatschappelijke zaken

7. Bestuurslid Veiligheid en Supporterszaken